Sektion Kristallographie
print

Links und Funktionen

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Morphology and texture of the fibrous calcite in terebratulide brachiopode shells

Geochimica Et Cosmochimica Acta 68(11): A202-A202

Autoren/Herausgeber: Schmahl WW
Griesshaber E
Neuser R
Lenze A
Brand U
Erschienen: 2004